Finanz- und Rechtsausschuss 13.06.2016

BezeichnungInhaltBezeichnungInhalt
Sitzung:F/015/2016Gremium:Finanz- und Rechtsausschuss
Datum:13.06.2016Zeit:17:30-18:30
Raum:Rathaus, Friedrich-Ebert-Platz 1, 5. OG, Sitzungsraum Wupper (5.07)
Bezeichnung:öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Finanz- und Rechtsausschusses